Privacy Policy

Privacyverklaring VZW Autisme Leeft voor deelnemers en vrijwilligers van de vrijetijdsactiviteiten

Bij VZW Autisme Leeft hechten we veel belang aan je privacy en verbinden we ons ertoe om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Hieronder vindt u de volledige informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt door Autisme Leeft vzw, de bewaring van gegevens en de manier waarop u uw rechten kan uitoefenen.

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u contact opnemen met ons aanspreekpunt informatieveiligheid via privacy [at] autismeleeft.be (privacy[at]autismeleeft[dot]be)

1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Als VZW Autisme Leeft verwerken wij persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers omwille van de volgende doelen:

 • Deelnemen aan ons vrijetijds- of vormingsaanbod;
 • Deelnemen als vrijwilliger binnen onze werkingen;
 • Aanbieden van zorg op maat;
 • Informeren over vergaderingen, eigen activiteiten, extern aanbod
 • Het bekomen van subsidiëring bij diverse overheden
 • Voor archiefdoeleinden zolang dit een gerechtvaardigd belang heeft

 

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Autisme Leeft vzw kan persoonsgegevens over u en uw gezinsleden verwerken, doordat u als deelnemer gebruik maakt van ons vrijetijds- en vormingsaanbod of als u als vrijwilliger actief bent binnen onze werking. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, ouderdeskundige verslagen,… persoonlijk/ telefonisch/e-mail/ contact,…).
Ook kunnen gegevens worden verstrekt via mail of op papier gericht aan Autisme Leeft vzw.

2.1 Verwerkte gegevens:

Als deelnemer:

Voor de intake en begeleiding verwerken wij de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (voornaam en naam, oudergegevens, gezinssamenstelling, …)
 • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, geslacht,…)
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer(s), email)
 • Gezondheidsgegevens (motoriek, psychisch, sociaal, medisch en voeding)
 • Woonvorm
 • Onderwijs-gegevens (school, niveau, opleiding)
 • Dag invulling indien geen onderwijs
 • VAPH gegevens
 • Vrijetijd of interesses
 • Communicatiegegevens
 • Zelfredzaamheid
 • Ziekenfonds gegevens
 • Diagnose ASS
 • Foto’s en ander beeldmateriaal
 • Toestemming licht pijnmedicatie

Deze gegevens kunnen, mits toestemming, eventueel verkregen worden via andere diensten (sociale dienst, MFC, …) en/of vorige zorgaanbieders.

Als vrijwilliger:

Voor jouw vrijwilligerswerk verwerken wij de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (voornaam en naam)
 • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, rijksregisternummer)
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer(s), email, rekeningnummer)
 • Beroep en werkgever
 • Onderwijs-gegevens (school, niveau, opleiding)
 • Bezit rijbewijs/ auto
 • Interesses, competenties en talenten
 • Foto’s en ander beeldmateriaal
2.2 Externe ontvangers van gegevens

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • subsidiegevers zoals gemeenten, de Vlaamse Overheid, …
 • verzekeringsmaatschappij
 • vakantieverblijven
 • vormingsaanbod
2.3 Voorwaarden

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Gegevens van deelnemers zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent als deelnemer. We bewaren ze niet langer dan strikt noodzakelijk.

Gegevens van vrijwilligers worden gearchiveerd voor specifieke evenementen of acties conform de geldende regelgevingen.

3. Bescherming van de persoonsgegevens

 Autisme Leeft vzw neemt alle technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarover zij beschikt.

4. Rechten inzake privacy

Je heb op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van deze persoonlijke gegevens. Je kan hierom vragen door een mail te sturen naar privacy [at] autismeleeft.be (privacy[at]autismeleeft[dot]be)

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we aan om contact op te nemen met aanspreekpunt informatieveiligheid via privacy [at] autismeleeft.be (privacy[at]autismeleeft[dot]be).

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan kan u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

DISCLAIMER

1. Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie doet uw bezoek aan de sites sneller en efficiënter verlopen. Schakel je het gebruik van cookies in je browser uit, dan kan Autisme Leeft vzw geen correcte werking van haar website garanderen.  

2. Auteursrecht en handelsmerken

De volledige inhoud en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site of van een gedeelte ervan, op welke wijze of in welke vorm ook. Straf- of burgerrechtelijke sancties kunnen volgen uit het niet respecteren van het auteursrecht. De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er gebruik van maakt in strijd met de merkenwetgeving, informeert u best eerst bij de betrokken firma 

3. Bescherming van persoonsgegevens

Autisme Leeft respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij past de regels toe van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
De volledige Privacyverklaring van Autisme Leeft vzw leest u hierboven.

4. Aansprakelijkheid

Ondanks de grote zorg die Autisme Leeft en haar informatieleveranciers besteden aan de werking en de inhoud van deze website, kan Autisme Leeft, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van de website. Autisme Leeft garandeert niet de correctheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. De bezoeker erkent dat de informatie op de website kan worden veranderd, zonder dat hij daarvan wordt verwittigd. De op de website aanwezige links naar andere websites brengen geen enkele aansprakelijkheid mee van Autisme Leeft voor de inhoud en werking van de gelinkte sites.

5. Rechtskeuze en bevoegdheid

Alle betwistingen aangaande het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. Zij worden beheerst door het Belgisch recht.