Huishoudelijk reglement SPW De Puzzel

1. Contactgegevens

Maatschappelijke zetel:        
Molenstraat 79/1, 3630 Maasmechelen
tel: 0492/228492
info [at] autismeleeft.be

voorzitter en algemeen coördinator
Marleen Bloemen:                
marleen [at] autismeleeft.be
Tel. 0492/228492
Voor informatie of vragen kan je tijdens werkdagen telefonisch terecht van 9.00 tot 17.00u.

Speelpleinwerking Maasmechelen:

 • Vestigingsverantwoordelijke: Mirte Vanstipelen – Tel 0490/648685
 • Groepsbegeleiders:
  • Britt Smeets
  • Laura Jacobs
  • Lisanne Willems

Speelpleinwerking Hasselt

 • Vestigingsverantwoordelijke: Nele Schroyen – Tel. 0492/228493
 • Groepsbegeleiders:
  • Amber Huygen                                              Anneleen Boonen
  • Dagmar Reniers                                            Ellen Daniels
  • Leen Lambrechts                                          Mara Daels
  • Liselotte Peeters                                           Stiene Meesters
  • Tine Willems                                                 Yasmine Creemer

Speelpleinwerking Overpelt

 • Vestigingsverantwoordelijke: Margo Schreppers – Tel. 0489/071 183
 • Groepsbegeleiders:
  • Anneleen Alders
  • Brenda Franssen
  • Bjorn Podeszwa
  • Catia Azevedo Dos Santos
  • Eva Biemans
  • Marthijn Houben
  • Sharon Bekx

2. Wie is Autisme Leeft?

Missie

Autisme Leeft gelooft in de kracht van mensen met ASS en in een samenleving die iedereen gelijke kansen biedt om via een gevarieerd vrijetijdsaanbod zijn talenten te ontwikkelen, zijn sociaal netwerk te verbreden en zo zijn kwaliteit van leven te verhogen.

Vanuit deze overtuiging organiseren de vrijwilligers van Autisme Leeft vzw al meer dan 25 jaren diverse vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS.

Hierbij staan we in voor de volgende kerngedachten:

 • het recht om een eigen keuze te maken
 • een gevarieerd vrijetijdsaanbod
 • het verbreden van de sociale participatie en inclusie van personen met ASS
 • aangaan van zinvolle relaties, verbondenheid en emotioneel welbevinden
 • ontdekken van creatieve, sportieve, artistieke en intellectuele talenten
 • versterken van veerkracht
 • een omgeving waar je jezelf kan zijn met respect voor jouw noden en wensen
Activiteiten van Autisme Leeft
 1. Vrijetijdsactiviteiten
  • Speelpleinwerking “De Puzzel” voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met ASS tijdens de schoolvakanties op 3 sites: Maasmechelen, Hasselt en Pelt
  • Jeugdvereniging “De Spetters” voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen vanaf 6 jaar met ASS tijdens de weekends te Hasselt
  •  “Ik kies een hobby” met een aanbod van diverse creatieve, sportieve en culturele workshops voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen vanaf 4 jaar met ASS te Hasselt
  • “Paardenprikkels” individuele of groepssessies met paarden te Diepenbeek
    
 2. Sensibiliseren en brugfunctie
  • informeren via website & sociale media
  • lezingen voor ouders, begeleiders en vrijwilligers
  • Vorming over ASS aan het brede jeugdwerk Vlaanderen

3. Activiteiten Speelpleinwerking

Doelgroep Speelpleinwerking

Kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een officiële autisme-diagnose zijn welkom op onze speelpleinwerking.
We verwachten dat de kinderen mits begeleiding kunnen deelnemen aan een groepsactiviteit.
Jongeren mogen blijven deelnemen aan de speelpleinwerking tot en met het kalenderjaar waarin ze 21 jaar worden.

Regio’s, data en openingsuren

Autisme Leeft biedt speelpleinwerking op 3 locaties in Limburg:

 • Hasselt: De Schakelschool, Larestraat 15:
  • 4 weken tijdens zomervakantie
 • Maasmechelen: Mikado, Bosweg 71
  • 1 week tijdens paasvakantie
  • 4 weken tijdens zomervakantie
 • Pelt: VOX, Leopoldlaan 45
  • 4 weken tijdens zomervakantie
Openingsuren

De speelpleinwerking vindt op weekdagen plaats van 9 tot 16 uur.

 • Kinderen worden voor de ganse dag ingeschreven.
 • Halve dagen is niet mogelijk.
Begeleiding – groepen

Autisme Leeft beoogt een kwaliteitsvolle opvang met zoveel als mogelijk een 1 op 1 begeleiding. Is er een tekort aan vrijwilligers dan wordt er voldoende ondersteuning gegarandeerd zodat de kinderen de nodige hulp zullen ontvangen.

De kinderen worden per leeftijd/niveau ingedeeld in diverse groepen. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal kinderen per locatie. Elke groep heeft een eigen kleur.
Aan het hoofd van iedere groep staat een groepsbegeleider die verantwoordelijk is voor het opstellen van het programma en de organisatie van de dag.

Per regio neemt de vestigingsverantwoordelijke de coördinatie van de site op zich. Deze vestigingsverantwoordelijke ondersteunt samen met haar team van groepsbegeleiders de vrijwilligers die instaan voor de begeleiding van de kinderen.

Dagverloop speelpleinwerking

Onze autisme vriendelijke werking vraag een duidelijk programma en voorspelbaarheid die wordt aangeboden door de nodige visuele ondersteuning.

Hoe?

We werken met een vaste dag- en weekkalender die ouders voor de start van de werking ontvangen -> van dit programma wordt zo weinig mogelijk afgeweken.

Voor, na of tijdens de activiteiten kunnen de groepen gebruik maken van de snoezelruimte die iedere locatie ter beschikking heeft.

4. Inschrijven

Nieuwe kinderen worden toegelaten voor 2 proefdagen. Blijkt dat deze kinderen te jong zijn om in een groep te functioneren, te veel zorg vragen of gedragsproblemen stellen die onze vrijwilligers niet kunnen opvangen, proberen we samen met de ouders elders naar alternatieve oplossingen te zoeken.

De inschrijfprocedure:
 1. Inschrijven via de inschrijvingslink -> Je kan voor enkele dagen/weken tot de hele periode inschrijven.
  • Heb je lidgeld voor het nieuwe jaar betaald, dan kunnen deze leden van Autisme Leeft als eerste inschrijven. Zij ontvangen een mail met een inschrijvingslink.
  • Na 1 week wordt de inschrijvingslink op de website van Autisme Leeft open gezet voor nieuwe deelnemers.
 2. Elke inschrijving krijgt een eerste bevestiging van ontvangst, een chronologisch volgnummer en de vraag om het online ouderdeskundig verslag (ODV) in te vullen.
  • Door middel van het ODV kunnen we een individueel afgestemde ondersteuning bieden en kan uw kind in de juiste groep geplaatst worden.
  • Persoonlijke gegevens worden verwerkt met respect voor de privacy.
 3. Vanaf het ogenblik dat er voldoende vrijwilligers/begeleiders hebben ingeschreven EN het ODV is ingevuld wordt de inschrijving per mail definitief bevestigd.
  • Zijn er nog onvoldoende vrijwilligers dan blijven er kinderen op de wachtlijst staan.
  • Gezien studenten dikwijls laat inschrijven kan het gebeuren dat ouders pas op het laatste moment een bevestiging ontvangen.
Belangrijke informatie
 • Via het inschrijvingsformulier geef je al dan niet toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en het geven van lichte medicatie.
 • Nieuwe kinderen en hun ouders worden verzocht de dagen voor de start van de speelpleinwerking kennis te maken met de speelpleinomgeving en de groepsbegeleiding. Ook hiervoor krijgt u een uitnodiging. Deze persoonlijke kennismaking is verplicht
 • Zorg ervoor dat Autisme Leeft vzw steeds op de hoogte is van belangrijke informatie over de zorg of de gezondheid van je kind en geef wijzigingen onmiddellijk door.
 • Er worden in de programmatie bijna wekelijks uitstappen ingepland (zwemmen, speeltuin, dierentuin, pretpark, ….). Om te kunnen deelnemen aan deze uitstapdagen moet uw kind vooraf minstens 3 ‘gewone’ speelpleindagen aanwezig zijn. Dit om uw kind vooraf voldoende te leren kennen en te vermijden dat enkel op zogenaamde ‘leuke’ dagen wordt ingeschreven.
 • Ouders krijgen voor aanvang van de speelpleinwerking de activiteitenprogramma’s doorgestuurd.

BELANGRIJKE DATA online inschrijven

 • Paasvakantie in Maasmechelen       ð vanaf 1 februari
 • Zomervakantie alle locaties              ð vanaf 1 mei

Leden van Autisme Leeft krijgen 1 week voorafgaand een mail met de inschrijvingslink
We raden aan om de inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken.

Schorsing

Kinderen die de veiligheid van zichzelf, de andere kinderen en/of de begeleiding in het gedrang brengen, kunnen na herhaalde mislukte pogingen om tot een oplossing te komen, voor een bepaalde periode geschorst worden.
Voor sommige kinderen kan er gewerkt worden met een contract. Dit wordt vooraf besproken met de ouders. In dit contract staat in detail vermeld welk gedrag gesteld mag worden en welk niet en wat de gevolgen zijn.

5. Tarieven

De effectieve kostprijs van een speelplein-dag bedraagt gemiddeld 25 € per dag per kind.
Autisme Leeft vzw zoekt via fondsenwerving en sponsorinitiatieven, zoals een pasta-dag, budgetten zodat niet de volledige kost aan de ouders moet worden aangerekend. Autisme Leeft vzw verwacht wel dat ouders deelnemen aan deze sponsorinitiatieven.

Het dagtarief bedraagt € 14 of € 70 per week.

 • Voor de daguitstap naar bv. een pretpark wordt een supplement gevraagd van maximum € 25

Inwoners van stad Hasselt betalen € 10/dag of € 50 per week
Inwoners van gemeente Maasmechelen betalen € 8/dag of € 40 € per week
(deze gemeenten betalen voor hun inwoners het verschil rechtstreeks aan Autisme Leeft)

Korting:
Een gezin waarvan meerdere kinderen tegelijk deelnemen aan het speelplein ontvangen 25 % korting.

Gezinnen met een beperkt budget kunnen 50 % korting krijgen door:

 • het voorleggen van een bewijs van financiële begeleiding door het OCMW of CAW
 • het voorleggen van een attest op naam van een ouder van verhoogde tegemoetkoming door de mutualiteit voor het jaar 2020

Heb je vragen hierover dan mag je vooraf contact opnemen met de algemeen coördinator (Marleen Bloemen 0492 228 492).

Betaling

Nadat je een bevestiging hebt ontvangen dat je kind naar het speelplein kan komen, betaal je voor de start van de speelpleinwerking het verschuldigde bedrag per overschrijving op het rekeningnummer van Autisme Leeft vzw: BE17 7350 2394 2921.

Ouders tekenen dagelijks het aanwezigheidsregister af. Op basis van deze aanwezigheden wordt achteraf een factuur opgemaakt en als ‘voldaan’ afgetekend verstuurd. 

Afwezigheden en afmelden

Afwezigheden moeten minstens 24 uur op voorhand worden doorgegeven of verantwoord worden met een doktersattest.

Gebeurt dit niet, dan is Autisme Leeft genoodzaakt deze dag volledig aan te rekenen.

Hoe afmelden?

Verwittig telefonisch of via SMS de regioverantwoordelijke. (Niet per mail, Messenger, Whatsapp, …)

Houd dus rekening bij uw planning met afspraken met kine, dokter, enz…
Kinderen kunnen niet per halve dag worden ingeschreven. Worden ze toch later gebracht of vroeger opgehaald dan wordt de volledige dag aangerekend.
 

Attesten

Je ontvangt jaarlijks (voorjaar volgend op het opvangjaar) een fiscaal attest voor de opvang van je kinderen. De leeftijdsgrens voor de fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten voor kinderen met een handicap[1] is uitgebreid van 12 tot 18 jaar.

Daarnaast voorzien verschillende mutualiteiten/ziekenfondsen tegemoetkomingen voor speelplein of kampen. Autisme Leeft stuurt samen met de factuur een algemeen attest dat je kan afgeven aan jouw ziekenfonds.
 

Kinderen met een zorgbudget.

Heeft je kind of jongere recht op een PAB of PVB (persoonsvolgend budget), dan kan je kind of jongere deelnemen mits de PAB/PVB-assistent (of een andere vrijwilliger) meekomt naar het speelplein. Is de PAB-PVB assistent de ouder van het kind, dan verwachten we dat je zelf een vrijwilliger zoekt. Deze PAB-PVB assistent volgt de speelpleinvisie en –afspraken die de andere vrijwilligers ook worden opgelegd.
Zo voorkomen we dat kinderen zonder budget en nood aan opvang op de wachtlijst blijven in geval van een tekort aan vrijwilligers.

BELANGRIJK: ER WORDEN GEEN RTH-punten (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) AANGEREKEND VOOR DEELNAME AAN ONZE SPEELPLEINEN !!!

6. Praktisch

Brengen en halen van uw kind

We vragen onderstaande uren te respecteren. Op deze manier kan voor alle kinderen de dag gezamenlijk starten en beëindigen en scheppen we duidelijkheid en voorspelbaarheid.

 • Brengen -> breng je kind 9 u stipt naar het groepslokaal en teken de aanwezigheidslijst af
 • Halen     -> Haal je kind om 16 u stipt persoonlijk op in zijn/haar lokaal.

Momenten van brengen en halen bieden de gelegenheid om informatie uit te wisselen met de begeleider van uw kind. Geef zeker belangrijke informatie mee, zoals mogelijke stressfactoren of andere zaken die belangrijk zijn om te weten.
In het programma, dat u vooraf wordt toegestuurd, wordt vermeld indien vb. bij uitstappen de tijd of plaats van brengen en halen wijzigt.

Eetmomenten

Wij voorzien voor de kinderen:

 • ’s middags verse soep
 • in de namiddag een snack
 • water

U geeft iedere dag boterhammen voor de lunch en eventueel drank mee, liefst geen frisdrank.

Bij uitstapdagen wordt gevraagd om een lunchpakket mee te geven (boterhammen en drinken, eventueel aangevuld met fruit of een koek). Dit wordt vermeld in het programma.

Kledij en persoonlijke voorwerpen

kledij

 • Kleed je kinderen tijdens de speelpleinwerking in makkelijke speelkledij en stevige schoenen en gelieve voor kleine kinderen iedere dag reservekledij te voorzien.
 • Bij regenweer voorzie je een regenjas.
 • Bij goed weer kunnen bv. bepaalde activiteiten worden vervangen door waterspelletjes. Dit wordt altijd de dag op voorhand meegedeeld. Voorzie een pet en reservekledij

Persoonlijke voorwerpen

 • Voorzie waardevolle kledingstukken en andere voorwerpen (zoals boekentassen of rugzakken, zwemkleding, brooddozen, e.a.) van een naamlabel.
 • De kinderen nemen geen waardevolle voorwerpen (zoals GSM, MP3-speler, I-pad, fototoestel, ..) mee naar de speelpleinwerking. Indien er toch een GSM wordt meegenomen, mag deze niet gebruikt worden tijdens de werking. Indien dit toch gebeurt, neemt de leiding het toestel in beslag en wordt dit aan het einde van de dag aan de ouders teruggegeven.
  Beschadiging of verlies van deze voorwerpen is voor eigen rekening.
 • Gelieve uw kind geen cash geld mee te geven. Dit kan eventueel bij uitstappen, maar enkel indien dit is aangegeven in het programma.
Uitstappen
 • Wekelijks wordt voor alle kinderen een zwemsessie voorzien.
  • Voorzie zwemgerief en eventueel (zwem)pampers.
 • Per locatie maken de kinderen 1 grote daguitstap naar bv. een pretpark of dierentuin.

Indien je nog vragen hebt over o.a. het programma of de plaatselijke werking, gelieve dan contact op te nemen met jouw regioverantwoordelijke.

Vervoer

Ouders staan in voor het vervoer naar en van de speelpleinwerking.

Verzorging

Indien je kind luiers nodig heeft, geef je een voorraad mee. Indien nodig geef je ook reservekledij mee.

Indien je kind last heeft van luizen of neten, dan meld je dit onmiddellijk zodat we onze voorzorgen kunnen nemen en alle ouders kunnen verwittigen.

Je krijgt informatie met nuttige tips over hoe luizen/neten te behandelen. Je zorgt zelf voor de behandeling van je kind om verdere verspreiding van luizen of neten te voorkomen.

Medische gegevens en medicatie

Breng Autisme Leeft op de hoogte van belangrijke medische gegevens en geef wijzigingen meteen door.

Wanneer je kind medicatie moet nemen, vragen we je om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend tijdens de speelpleinwerking, is een voorschrift van de arts verplicht en een schriftelijk document met daarop:

 • datum van het voorschrift
 • naam van het kind
 • naam van het medicament
 • dosering van het medicament
 • manier van toedienen
 • tijdstip van toedienen
 • duur van de behandeling

De groepsbegeleider noteert wanneer de medicatie is toegediend en zorgt voor de juiste bewaring. Zonder dit document en voorschrift wordt de medicatie niet toegediend.

Gelieve de nodige medicatie mee te geven voor de ganse periode dat jouw kind naar de speelpleinwerking komt, dit om ‘vergeten’ te voorkomen. De medicatie wordt afgegeven aan de groepsbegeleider.

Ook voor occasionele lichte pijnmedicatie tijdens ziekte vragen we via het inschrijvingsformulier toestemming van de ouders.

Ziekte of ongeval

Zieke kinderen kunnen niet naar de speelpleinwerking komen. Kinderen die meer dan 38 graden koorts hebben worden door de ouders zo vlug mogelijk opgehaald.

Wanneer een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de speelpleinwerking, neemt Autisme Leeft passende maatregelen en verwittigt de ouders.

Indien je kind een besmettelijke ziekte heeft, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Hygiëne, orde en netheid van het gebouw

Autisme Leeft vzw streeft naar een werking waarin we allemaal samen werken aan de orde en netheid van het gebouw en de omgeving. We houden hierbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van elk kind.

We vragen van kinderen om:

 • spelmateriaal op te ruimen;
 • mee te helpen met afval te sorteren
 • na een activiteit of middagmaal te helpen met opruimen;
 • jassen, schoenen en tassen op te bergen in de voorziene ruimte;
 • handen te wassen minstens na elk toiletbezoek en voor het eten.

7. Kinder -en ouderbetrokkenheid

Wij willen zowel de ouders als de kinderen zoveel mogelijk betrekken bij de opvang/speelpleinwerking.

Vragen en/of opmerkingen kunnen ouders steeds doorgeven aan de begeleiding of de speelpleinverantwoordelijke. Bij het brengen en ophalen van de kinderen kan je een praatje maken met de begeleiding. Sommige speelpleinen gebruiken een heen- en weer schriftje.

Regelmatig sturen we een tevredenheidsenquête over onze werking.

Aan het einde van het zomerspeelplein is er afhankelijk van de regio een slotactiviteit voor ouders en kinderen.

8. Privacy en het gebruik van beeldmateriaal

Bij VZW Autisme Leeft hechten we veel belang aan je privacy en verbinden we ons ertoe om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de geldende wetgeving. De volledige teksten rond privacy kan u terug lezen op onze website.

Autisme Leeft vzw maakt regelmatig foto's en video-opnames van de kinderen tijdens verschillende activiteiten. Die gebruiken we eventueel op onze website, Facebookpagina, Instagram en we illustreren er onze publicaties mee zoals jaarverslagen. We vragen je schriftelijke toestemming voor het publiceren van foto's en video's van je kind via het inschrijvingsformulier.

Als je je bedenkt en vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan.

Volgens de wetgevende regels krijgen enkel bevoegde personen zoals regioverantwoordelijken en groepsbegeleiders toegang tot de persoonlijke gegevens zoals het ouderdeskundig verslag of het inschrijvingsformulier en mogen enkel zij foto’s maken tijdens de activiteiten.

Volgens de privacywet hebben ouders het recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om persoonsgegevens van hun kinderen. De privacy-wet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be.

9. Verzekeringen

Autisme Leeft vzw heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De polissen liggen ter inzage bij de algemeen coördinator.

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de algemeen coördinator. De aangifte gebeurt zo vlug mogelijk, zodat we de verzekeringsinstelling op de hoogte kunnen brengen.

Materiële schade is aan persoonlijk materiaal is niet verzekerd.

10. Klachtenbehandeling

Autisme Leeft vzw hecht veel belang aan kwaliteit van haar werking en staat open voor klachten, suggesties of vragen.

Wij nodigen je uit om bedenkingen en/of klachten onmiddellijk te bespreken met de verantwoordelijke. Samen zullen we proberen tot een oplossing te komen.

Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen via het klachtenformulier. De klacht wordt intern behandeld en de betrokken persoon wordt op de hoogte gebracht.

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Autisme Leeft, vragen we u om het probleem eerst met de betrokken persoon of met de verantwoordelijke te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand dat door een gesprek rechtgezet kan worden.

Als dit gesprek geen oplossing biedt of u denkt dat een gesprek, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk is, kunt u een klachtenformulier invullen of kan u dit door een medewerker van Autisme Leeft  laten doen. Dit formulier wordt door uzelf of door een medewerker van Autisme Leeft bezorgd aan de algemeen coördinator.

Autisme Leeft zoekt zo snel mogelijk naar een gepaste oplossing voor uw klacht.

 

Contacteren
Contacteren

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

Je kunt ons op volgende telefoonnummers bereiken:

Marleen Bloemen: 0492/228 492
Mirte Vanstipelen: 0490/648 685
Myrthe Dexters: 0492/228 493
Christine Swennen: 0492/473 371

Of mail naar info [at] autismeleeft.be